top of page

Eksistens & behov - et samspill med verden

Alle vesener har grunnleggende behov for trygghet, tilhørighet, uttrykke seg og være skapende på ulike nivåer, og vi har ulike medfødte evner som hjelper oss å oppleve dette.

Det å leve i verden er en multifasettert opplevelse, og både hva vi opplever og hvordan vi håndterer det, er et speilbilde av innsiden. Det kan være intenst å skulle orientere seg, ivareta sine behov og grenser, utrykke seg og være skapende, bygge relasjoner...

Heldigvis har vi innebyggete program og instinkter for alt dette, og om de får fungere fritt har vi alt vi trenger for både å orientere oss og klare oss i verden.


Men ofte blir disse naturlige innstinktene og programmene forstyrret. De er drevet av indre grunnleggende behov, som også driver oss til felleskap og skapelse, og når disse indre behovene blir forstyrret, undertrykt, misforstått eller skapt skam rundt, skaper det forstyrrelser i "programmene" og innstinktene, og dermed vår evne til å fungere og orientere oss.

I mange ulike kulturer, filosofier og psykologiske modeller finner vi behovs- eller utviklingspyramider. Systemer for hvordan psyken virker, hvordan vi organiserer og motiverer oss selv og for forholdet mellom menneske og livet rundt oss. Og, interessant nok, har mange av disse dype fellestrekk, om man går litt inn i de.
Alle modellene snakker om nivåer av behov og eksistens, og inndelingene inneholder mye av det samme. Noen har flere nivåer, noen færre. Noen er mer mytologiske eller åndelige i sin fremstilling, som gjerne krever litt mer dypdykk for å få tak i essensen, mens andre er mer pragmatisk og psykologisk. Felles er at de gir oss et "kart" over vår egen psyke og eksistens.


Og, felles er også en inndeling som plasserer innstinkter, kontakt med jorden og det fysiske, og vår fysiske overlevelse på jorden, i basen eller grunnmuren, beveger seg så videre til mer mellom-menneskelige behov og uttrykk, så til det mer mentale og individuelle, får så å bevege seg over i mer kollektive, filosofiske og åndelige sfærer.

Under er en liten oppstilling, basert på den moderne forståelsen av chakrasystemet, for å gi et lite bilde av essensen i disse tankene:

(de er satt opp med de basale behovene nederst, for å gi en visuell speiling av illustrasjonene. Det gir kanskje en litt bakvendt lesing om du er logiker, men jeg stoler på at det går bra :-D )


Krone chakra / syvende chakra - dette er nivået av ren væren, åndelighet, formløs bevissthet, lys, viten, gud.. Det formløse, det essensielle, kontakten med den større helheten vi alle er en del av, livets vev og essens, hva nå det betyr for deg. For noen er dette en opplevelse av rent lys eller bevissthet, for andre mer personofisert som Gud eller ulike åndelige vesener, guider, engler ol, og for andre igjen er det en "ikke - spirituell" metafysisk virkelighet av the big bang, universets utvidelse og sammentrekning, de underliggende naturlovene ol. Det er en opplevelse som er stor og mange ganger ordløs eller vanskelig å sette ord på, men som gir dyp mening og følelse av å være del av noe større, og i noen tilfeller en opplevelse av å være hele helheten. Det er i noen tilfeller en opplevelse man aktivt søker og jobber for, mens det andre ganger kan oppstå spontant og helt uventet, og være dypt livsendrende i form av at det gir en helt ny måte å oppleve seg selv og helheten på. Det er sjelden en varig tilstand, fordi livet, våre fysiske behov, hverdagen, våre relasjoner og forpliktelser drar oss inn igjen i det fysiske, det formgitte, det individuelle (som jo også er en god ting), men det er et nivå av virkeligheten og en opplevelse i oss selv, som alltid finnes og er tilgjengelig om man legger tilrette for det.


Tredje øye / sjette chakra - pineal, det abstrakte og filosofiske, visjoner, evne til å se bakenfor, refleksjon, sammenhenger. I dette nivået finner vi både åndelighet, filosofi og vitenskap, søken etter de større sammenhengene, de store svarene. Evne til å være observatør, å reflektere over både verden og seg selv. Her finner vi også meditasjon og kontemplasjon. Vi har beveget oss over i et enda mer kollektivt nivå, der vi selv er mer en observatør enn en aktør, vi søker etter å forstå helheten, sannheten eller sammenhengene. Dette kan være åndelig og filosofisk, men det kan også være mer (natur-)vitenskapelig. I dette nivået finner vi både mystikeren, vitenskapsforskeren, filosofen, meditatøren og eventyreren, alle som utforsker ukjente verdener og søker å forstå.


Hals / femte chakra - tillit & kontroll, kommunikasjon & lytting, lyd og stillhet. Det femte chakraet relaterer seg til elementet eter, rommet alt utspiller seg i. Det dreier seg i stor grad om forholdet til og kommunikasjonen med omverden og livet. Det knytter seg til hals og ører, både å bli hørt og å lytte, både til lyd, musikk, kommunikasjon, men også til stillhet. Vi beveger oss oppover fra individ til det kollektive. Mye av temaene så langt, i de nedre chakraene, har dreiet seg om "meg" og "meg og verden", nå tar vi skrittet inn i et mer kollektivt nivå. "Jeg" er fortsatt selvfølgelig viktig, "jeg" er det eneste jeg kan være og ha kontroll på, men i dette nivået er samspill, broen mellom meg selv og omverden, det jeg gir ut av tanker, kommunikasjon og skapelse, og det jeg tar imot. Hvordan uttrykker jeg meg selv, hvordan hører jeg andre, hvordan hører jeg livet. Kan jeg uttrykke og handle på det som er viktig for meg, og samtidig gjøre rom for andre, for felleskapet, for livet, for "den større viljen"


Hjerte / fjerde chakra - kjærlighet og verdier. I dette nivået ligger sannhet og verdier, hva er viktig for deg, hva er sant, hva er du villig til å kjempe for, hva er din vei. I dette nivået finner vi gjerne våre partnere og "våre" mennesker, mennesker vi deler verdier med, som vi bygger felleskap og opplevelser med, og kanskje også familier med. Hjertets stemme fungerer som et kompass som kan lede deg til mening og felleskap, din vei gjennom livet. Det kan være felleskap med mennesker, men også med naturen. Det kan være idealistisk, religiøst, åndelig eller mer pragmatisk.


Solar plexus / tredje chakra - vilje, intelligens og autensitet. I dette nivået kommer vår vilje og vår induvidualitet til syne, her ligger nysgjerrighet, mental kapasitet og læring. Det er sterkt tilstede i såkalt trassalder og i tenårene når vi finner hvem jeg er i forhold til verden, hva er min vilje, min mening, mine interesser. Her kan yrke, politikk og fritidsinteresser ligger. Vi skal finne vår plass i verden og samfunnet og utrykke og bruke våre evner. Vi skal stå frem å være ekte og autentisk den vi er.


Sakral / andre chakra - nærhet og følelsesmessige behov. Her finner vi vår sanselighet og sensualitet, både som barn og voksne. Det å oppleve, utforske og forholde oss til verden gjennom sansene, den rike sansemessige opplevelsen av verden, som også gir oss tilstedeværelse. Her søker vi nærhet og tilhørighet, vennskap og partnere, for lek, samskaping og felleskap. Her ligger vårt forhold til mat, nærhet, mye av vår seksualitet, vår skaperkraft og kreativitet. Her er lekenhet, dyp livsglede og dyp nysgjerrighet på livet og hverandre.


Rot / base - Trygghet og fysisk overlevelse. Det fysiske livet. Her ligger våre behov og innstinnkter for å overleve fysisk, for mat, søvn og fysisk trygghet og aktivitet, vår evne til å ivareta våre behov som fysisk individ. Her ligger også stamme/familie tilhørighet, kontakten med jorden og det fysiske livet, praktiske evner og fysisk styrke. Her ligger også vårt behov og vår evne til reproduksjon, og vår instinktive seksualitet.
Så, hva kan vi bruke dette til? Hvilken nytte har det?


Først og fremst tenker jeg at det er nyttig å annerkjenne hvor sammensatt både vi og livet er, og hvor mange nivåer av behov og uttrykk som faktisk er i spill samtidig, hele tiden.


For det andre kan det være nytte i å gjenkjenne de ulike nivåene av behov og uttrykk, og se hvordan man ligger an med de i eget liv.


Et rikt liv og et liv i balanse, inneholder en noenlunde likevekt og samspill av alle disse nivåene. Det kan også være nyttig å se hvordan det at noen uttrykk og behov ikke har blitt ønsket velkommen eller dekket, kan spille inn på vår evne til å klare oss i verden på disse områdene.


Systemene er ikke rigid trinnvis. Det vil si, det er ikke slik at om ikke et sett behov får plass eller får utvikle seg, så slutter vi å eksistere eller utvikle oss. Det er ikke slik at vi må "fullføre" et nivå for å bevege oss til neste. Det er heller ikke noe vi må "lære" i form av å tilegne oss kunnskap, det er mer snakk om å utrykke noe som allerede finnes i oss og i vårt møtepunkt med verden. Og, behovene forsvinner ikke om de ikke blir møtt og dekket, vi finner bare måter å kompensere på, som gjerne har sitt uttrykk i andre nivåer. Feks som at hvis vi ikke blir møtt i våre egne behov, lærer vi oss å tilpasse oss og å dekke andres behov i et forsøk på å høre til og dermed få nødvendig mat og trygghet. Dersom åndelighet og åndelige opplevelser blir latterliggjort eller undertrykt, utrykker vi oss gjerne overdrevet i kunnskap og "realisme". Eller hvis vårt individ, nysgjerrighet og meninger er blitt straffet, undertrykt eller latterliggjort, kan vi søke felleskap eneten åndelig, idealistisk eller i nærhet med andre på en måte der vi utsletter eller undertrykker oss selv og finner trygghet og uttrykk i felleskapet istede.


Og, så lever vi livene våre herfra. Med noe undertrykt og noe overkompensert. Vi blir god på vår måte å overleve og orientere oss i verden, som nok til dels fungerer, men som også koster oss i form av energi og undertrykking av egne behov og uttrykk. For, det som kommer innenfra, som et naturlig utrykk er ganske effordless. Det kan jo absolutt kreve sitt i form av energi og krefter, men det har i seg en bærekraft, der gevisten står i forhold til innsatsen. Når vi bruker mye energi på å omskrive, undertrykke, tilpasse og kompensere, er det energi som ikke skaper direkte resultater, det gjør bare at vi "overlever" og passer inn, slik at vi er "trygg", mens vi samtidig prøver å oppnå resultater ad omveier, og dermed koster det oss mye mer i form av energi og fokus.Så kan det likevel være gode liv. Kanskje til og med suksessfulle.

Men, kanskje kjenner vi på at noe mangler. Kanskje er det en indre uro eller frustrasjon.

Kanskje er det noe som gjentagende går litt på tverke..

Eller kanskje det slår seg ut fysisk..Da kan det være lurt å ta en titt inn på innsiden. Ta en sjekk inn i disse nivåene og få øye på hva vi har undertrykt, hva vi tror vi ikke har rett på, plass til eller mulighet for. Å se om det virkelig er sant pr i dag. Kanskje kan vi åpne opp igjen noen nivåer, behov og evner og få bedre flyt. Kanskje er verden, menneskene rundt deg og mulighetene noen andre i dag, enn den gang du vokste opp og lærte dine mønstre. Kanskje er du klar for å prøve ut noen nye spor, noen nye mulighter?


Og, mulighetene er mange. Man kan jobbe med dette gjennom psykologi og esoterikk. Man kan jobbe med yoga, chakradans og kroppsbaserte terapier. Man kan meditere, affirmere og gjøre indre barn arbeid.., mulighetene er nesten uendelig. Både på nett og fysisk, alene, i grupper eller i veiledning, og underveis får du med deg en spennende reise.


Så, bruk de kartene som snakker til deg, dykk inn i ulike metoder og modeller om du vil utvikle deg inn i nye opplevelser, og søk gjerne litt assistanse fra en terapeut eller veileder på deler av veien. Noen ganger kan det være vanskelig å stå på innsiden av egne mønstre og se hvor skrittene ut er. Men mulighetene er der, og de kan gi massevis av ny glede, selvtillit, kraft og endring, om du går veien.

Og, ikke minst vil du føle deg mer hel, mer tilfreds, mer deg. Og da er det meste langt triveligere. Da står vi bedre i egne avgjørelser. Det er lettere å ta valg og å prioritere. Og, man føler seg langt mindre fortapt og ensom, selv når stormene står på.

3 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page